Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τρόπος χορήγησης άδειας εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

  • από

Η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος.

Αυτό αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικά ερωτήματα.

“Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος. Αντίστοιχα, στο
τέλος της δεύτερης γραμμής, στη δεύτερη σελίδα της αριθ. 208572/Ε2/18-12-2015 εγκυκλίου μας,
αντικαθίσταται ο όρος «για κάθε ημερολογιακό έτος» με τον «κατά τη διάρκεια της σύμβασης».”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 744/25.01.2018 ερώτημά σας, με αριθ. 13073/Ε1/25.01.2018 εισερχομένου
εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της
άδειας εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του αρ. 5 του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ 254 Α’), ορίζεται ότι: «2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την
εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο
φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να
φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας».

2. Με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ 164 Α’), ορίζεται ότι : «5. Το άρθρο 60 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (Α΄
254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 11 της αριθ. 35557/Δ2/03 (ΦΕΚ 465 Β’) Υ.Α. ορίζεται ότι: «Για
την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνάπτεται αυτοδικαίως με την ανάληψη
υπηρεσίας, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την εμφάνισή
τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του
διδακτικού έτους».
Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος. Αντίστοιχα, στο
τέλος της δεύτερης γραμμής, στη δεύτερη σελίδα της αριθ. 208572/Ε2/18-12-2015 εγκυκλίου μας,
αντικαθίσταται ο όρος «για κάθε ημερολογιακό έτος» με τον «κατά τη διάρκεια της σύμβασης».

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο